Transparència

Dades globals de l'Atenció a 2017 CDIAP Sant Boi

Infants a 1 de gener 431
Infants a 31 de desembre 382
Infants que han iniciat l'atenció durant l'any 272
Infants que han finalitzat l'atenció al llarg de l'any 321
Total d'infants atesos 703

Els infants que han iniciat l'atenció han vingut orientats per:

N = 272

Població de residència de les famílies ateses:

N = 272

El motiu de Consulta principal ha estat:

N = 272

El Sexe dels infants que han iniciat l'atenció és:

N = 272

La seva edat a l'inici de l'atenció:

N = 272

Edat en mesos

La valoració interdisciplinar dels infants que han iniciat l'atenció a 2017 i presenten patologia és:

N = 183*

*No inclou els infants en procés de diagnòstic a 31 de desembre de 2017. Total d’infants que han iniciat l’atenció:

La valoració interdisciplinar de tots els infants atesos a 2017 que presenten patologia és:

N = 638*

*No inclou els infants en procés de diagnòstic a 31 de desembre de 2017. Total d’infants que han iniciat l’atenció:

Motius de baixa dels infants que han finalitzat l'atenció:

N = 321

Edat en finalitzar l'atenció:

N = 270

Edat en mesos

Durada de l'atenció rebuda al CDIAP:

N = 321

Temps en mesos

Derivació en finalitzar l'atenció al CDIAP:

N = 321