Transparència

Dades globals de l'Atenció a 2016 CDIAP Sant Boi

Infants a 1 de gener 424
Infants a 31 de desembre 441
Infants que han iniciat l'atenció durant l'any 287
Infants que han finalitzat l'atenció al llarg de l'any 270
Total d'infants atesos 711

Els infants que han iniciat l'atenció han vingut orientats per:

N = 287

Població de residència de les famílies ateses:

N = 287

El motiu de Consulta principal ha estat:

N = 287

El Sexe dels infants que han iniciat l'atenció és:

N = 287

La seva edat a l'inici de l'atenció:

N = 287

Edat en mesos

La valoració interdisciplinar dels infants que han iniciat l'atenció a 2016 i presenten patologia és:

N = 214*

*No inclou els infants en procés de diagnòstic a 31 de desembre de 2016 (73). Total d’infants que han iniciat l’atenció: 287.

La valoració interdisciplinar de tots els infants atesos a 2016 que presenten patologia és:

N = 638*

*No inclou els infants en procés de diagnòstic a 31 de desembre de 2016 (73). Total d’infants que han iniciat l’atenció: 711.

Motius de baixa dels infants que han finalitzat l'atenció:

N = 270

Edat en finalitzar l'atenció:

N = 270

Edat en mesos

Durada de l'atenció rebuda al CDIAP:

N = 270

Temps en mesos

Derivació en finalitzar l'atenció al CDIAP:

N = 270