El CDIAP

Política de qualitat

Missió

El CDIAP de Sant Boi té com a única activitat la prestació dels serveis i la realització de les funcions pròpies d’un servei d’atenció precoç. L’atenció precoç va destinada a la població infantil de 0 a 6 anys que presenta dificultats i/o trastorns en el seu desenvolupament o que es troba en situació de risc de patir-los, amb independència de quina sigui la causa d’aquest trastorn.

Inclou quatre aspectes fonamentals: prevenció, detecció precoç, diagnòstic i intervenció terapèutica . Potencia la coordinació i la cooperació amb la xarxa d’educació, sanitària i de serveis socials per tal d’assumir una atenció global a les necessitats de l’ infant i de la seva família.

El CDIAP de Sant Boi atén les poblacions de Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i la Colònia Güell.

Visió

El model general de l’atenció precoç té un caràcter interdisciplinari on conflueixen les disciplines següents: neurologia, fisioteràpia, psicologia, treball social i logopèdia. Totes aquestes disciplines coincideixen a accentuar la importància de la prevenció i del caràcter precoç de la intervenció, un cop s’ha detectat un trastorn de desenvolupament o una situació de risc de patir-lo. En els primers anys de vida la major plasticitat del sistema nerviós i de la subjectivitat fan possible que les intervencions puguin influir de manera decisiva en la globalitat del desenvolupament del nen. El CDIAP de Sant Boi ha anat desenvolupant al llarg del més de 35 anys d’activitat un model propi que afegeix alguns aspectes als criteris esmentats.

Destaquem l’accent en:

 • L’atenció a la subjectivitat. Per bé que aquest es un aspecte present en l’àmbit de l’atenció precoç, entenem que ha de tenir un caràcter central per tal que l’atenció sigui veritablement global. Les afectacions dels nens, encara que tinguin una base orgànica, afecten també el subjecte que hi ha en tot nen.
 • Arrelament en el territori i en el món local. Més enllà de les coordinacions habituals amb els equips i els professionals d’altres àmbits, el nostre equip manté una voluntat d’inserció en les polítiques locals. Per això participa activament en totes aquelles iniciatives que tenen com a objectiu l’atenció a la petita infància.
 • Formació continuada dins l’equip. L’equip treballa activament amb docents i supervisors externs i porta a terme un treball rigorós de lectura i anàlisi de textos, presentació de casos, supervisions individuals i institucionals. Dins la formació destaquem:
  • Recerca. Al sí de l’equip es duen a terme activitats de recerca en clínica infantil (treballs teòrics i pràctica clínica).
  • Docència. És notòria també la participació dels professionals en activitats de docència en institucions de formació. El CDIAP col·labora amb institucions com a centre de pràctiques.

Valors

 • Innovació i actualització constant: fomentant processos d’innovació per la millora d’atenció.
 • Proximitat: potenciant l’atenció individual i personalitzada de l’infant i les seves famílies.
 • Democràcia: basant-nos en un sistema de gestió democràtica i participativa.
 • Treball en equip: potenciant el treball interdisciplinari i transdisciplinari com a model assistencial.
 • Treball en xarxa: potenciant la relació amb els recursos de la zona.
 • Formació continuada: elaborant accions formatives per millorar les competències i les actituds dels professionals.
 • Prevenció: des dels diferents nivells de prevenció potenciar activitats que tenen com objectiu evitar o temperar els efectes de l´aparició d´un trastorn, dèficit o disfunció en el desenvolupament incidint en les seves causes potencials. Actuant en els diferents nivells de la prevenció: xarxa escolar, social i sanitària.
 • Priorització de recursos/objectius: establint criteris d’avaluació continua dels principals objectius a aconseguir.
 • Ocupació estable: potenciant l’ocupació del sector.
 • Responsabilitat social: tenint en compte la sostenibilitat, la solidaritat, l’ètica en l’atenció als usuaris i col·laboradors, l’atenció a la llengua i cultura.
 • Acompliment legislació vigent: vetllant en tot moment pel compliment legal.
 • Atendre les necessitats i expectatives dels agents implicats en l’atenció a la petita infància i el conjunt de la comunitat.
 • Implicació i participació: La política i estratègia del centre es difon dins de l’equip de professionals i al públic en general per garantir el seu enteniment i la implicació de tots els grups d’interès.