El CDIAP

Normativa Vigent

  • Decret 206/1995 de 13 de juny, pel qual s’adscriu l’atenció precoç al Departament de Benestar Social. (DOGC núm. 2079 publicat el 24/07/1995) + info
  • Decret 154/2003: de 10 de juny, sobre la Comissió interdepartamental de coordinació d’actuacions de l’Administració de la Generalitat adreçades a la infància i l’adolescència amb discapacitats o amb risc de tenir-ne. (DOGC núm. 3918 publicat el 04/07/2003) + info
  • Llei 18/2003: de 4 de juliol, de suport a les famílies. (DOGC núm. 3926 publicat el 16/07/2003). + info
  • Decret 142/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (DOGC núm. 5738 publicat el 20/10/2010) + info
  • Decret 45/2014 d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç (DOGC núm. 6596 publicat el 03/04/2014) + info
  • Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. + info
  • Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal: Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre, i suplement en català núm. 17, de 30 de desembre) + info
  • Llei de Transparència: Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. + info